ممکن است یخچال شما به درستی خنک نکند که این مشکل می تواند باعث فاسد شدن مواد غذایی شما شودکه باید جدی گرفته شود. دلایل آن می تواند یکی از موارد زیرباشد.
کویل کندانسوردر زیر یخچال قرار دارد. گرما از طریق عبور از این کویل ها به حداقل می رسد. اگر این کویل ها کثیف شوند، کویل ها به طور موثر نمی توانند گرما را به حداقل برسانند.
هر چه کویل کثیف تر شود باعث این می شود که به یخچال فشار بیشتری برای خنک نگه داشتن محیط خود بیاید.
گرما از جسم گرم به جسم سردتر منتقل می شود. تا زمانی که درجه حرارت آنها برابر شود.بنابراین، هنگامی که غذای گرم را در یخچال سرد قرار دهید، گرما از مواد غذایی گرم به سمت هوای سرد جریان می یابد. مواد غذایی شروع به خنک شدن می کنند.
درجه حرارت مواد غذایی پایین می رود. به همین دلیل جریان هوا در داخل یخچال بسیار مهم است. فن در داخل یخچال قرار می گیرد تا به طور مستمر داخل یخچال گردش هوا ایجاد کند.