اگر قصد تجارت بین المللی دارید، از بین کشورهای همسایه ترکیه را انتخاب کنید چون در سال های اخیر رشد اقتصادی چشم گیری داشته است. برخی از شروطی که باید برای ثبت شرکت در ترکیه رعایت کرد به شرح زیر است:
ـ میزان سرمایه 10,000 لیره ترکیه ( به صورت حد اقل )
ـ 2 قطعه عکس 3 در 4 رنگی با زمینه روشن
ـ درصد سهام هر یک از شرکاء باید مشخص شود.
- پاسپورت سهامداران ترجمه شود.
ـ هر شریک باید پاسپورت خود را در دست داشته باشد.
ـ اسامی انتخاب شده برای شرکت را مشخص کنید.
ـ باید معلوم شود که زمینه فعالیت شرکت چیست
ـ مدیرشرکت از میان شرکاء باید انتخاب شود.
ـ آدرس دفتر شرکت در ترکیه باید تعیین شود.
با رعایت تمام موارد فوق به راحتی می توانید در ترکیه شرکت ثبت کنید.

شرایط ثبت شرکت در ترکیه