بالاترين لايه اقيانوس هاي زمين در طول روز، در نور خورشيد غرق مي شود. اين لايه اقيانوسي درخشان «منطقه نور خورشيد» یا «روی دریا» ناميده مي شود. عمق اين منطقه به تمیزی و نیز روشني یا تاريكي آب بستگي دارد. در آب های روشن،‌ منطقه نور خورشيد مي تواند خيلي عميق باشد.
در آب های تيره،‌ اين منطقه مي تواند تنها 50 پا (حدود 15 متر) عمق داشته باشد. منطقه نور خورشید اقیانوس به طور متوسط حدود 200 متر عمق دارد. عمق متوسط اقيانوس ها حدود 13000 پا يا 4000 متر است. دما در اين منطقه از 27 تا 104 درجه فارنهايت (از سه تا 42 درجه سانتی گراد) متغير است.
در اين منطقه،‌ نور كافي براي فتوسنتز وجود دارد. بنابراين بسياري از گياهان و ديگر موجودات فتوسنتز كننده در اين منطقه زندگي مي كنند و در نتیجه غذا فراوان است. فتوسنتز فرايندي است كه در آن نور خورشيد و گاز دي اكسيد كربن به غذا (انرژي شيميايي موجود در كربوهيدرات ها) و گاز اكسيژن تبديل مي شود. فرایند فتوسنتز در اقيانوس، تقريباً 90 درصد اكسيژن گازي زمين را ايجاد مي كند. بيشتر اكسيژن به وسيله فيتوپلانكتون ها توليد مي شود.
اين توليد كنندگان اوليه (همچنين آتوتروفز ناميده مي شوند)، اولين حلقه در زنجيره غذايي در اقيانوس ها هستند. فیتوپلانکتون ها درمنطقه نور خورشید وجود دارند. به خاطر اين منبع غذايي،‌ بسياري از جانوران هم در اين منطقه زندگي مي كنند. در حقيقت بيشتر حیات در اقيانوس در اين منطقه پيدا مي شود. اگرچه اين منطقه كوچك ترين منطقه اقيانوس از نظر حجم آب است.

توليدكنندگان اوليه در اقیانوس ها جلبك ها، فيتوپلانكتون ها و گياهان هستند. به این ترتیب در منطقه نور خورشيد فتوسنتزكننده ها (autotrophs) شامل اینها هستند:
-جلبك هاي شناور
1-جلبك قرمز (Rhodophyta)
2-جلبك سبز (Chlorophyta)
3-جلبك قهوه اي (Phaeophyta)
-فيتوپلانكتون-پلانكتون فتوسنتز كننده ريز.
-گياهان
گياهان گلدار
1-زيرآبي: گياهان دريايي—گياهان گلدار.
2-نه كاملاً زير دريايي: كرنا—درختاني كه ريشه شان در كف درياي كم عمق است اما بالاي آب رشد مي كنند.

جانوران منطقه نور خورشيد بيشتر شامل اینها هستند: ماهي های اقيانوسي (شامل نهنگ ها يا پرتو ماهي ها و انواع ماهيان مسطح)، چترهای دريايي، لاك پشت هاي دريايي، فك ها، صدف ها و زوپلانكتون ها. بعضي از حيوانات كف دريا در منطقه نورخورشيد زندگي مي كنند. چراکه اين منطقه بر اساس عمق تعريف نمي شود بلكه براساس دوره هاي نوري تعريف مي شود.
برخی از جانوراني كه در اين منطقه زندگي مي كنند "ضد سايه" هستند. ضدسایه مربوط به موقعی است که بخش های زیرین جانور، روشن است و بخش ها و قسمت های بالاییش تاریک است. به این ترتیب موقعي كه يك شكارچي از بالا به جانور ضدسايه نگاه مي كند، نور به آب هاي عميق تر خم می شود. موقعي که يك شكارچي از زير به جانور ضد سایه نگاه مي كند،‌ نور زير بدن او در داخل نور ناپديد مي شود. به این ترتیب جانور با آب ها مخلوط می شود.

اين تطبيق به استتار موجود زنده و پنهان شدن آن از دست شكارچيان كمك مي كند و همچنین اجازه مي دهد دزدكي به روي شكار حركت كند. براي مثال بيشتر نهنگ ها ضد سايه هستند.

اکوسیستم های دریایی در سراسر جهان با مشكل نابودي تنوع زيستي به دلیل تخریب زنجيره هاي غذايي و زیستگاه ها مواجهند. حالا يك مطالعه نشان داده راه اندازي مناطق حفاظت شده اثر قابل توجهي بر گونه هاي هدف دارد. به عنوان مثال حفاظت جزيي از يك نوع خرچنگ خاص و صدف اسكالوپ نتايج مثبتي به دنبال داشته است. تجزيه و تحليل داده هاي اين تحقيق نشان داد حفاظت از ماهی ها و توده زيستي در مناطق دریایی به ميزان جزيي تراكم آنها را به ميزان تقریباً 50 درصد افزایش مي دهد و اگر اين مناطق به طور كامل مورد محافظت قرار گيرند توده زيستي به دو برابر افزايش مي يابد.منبع:020