تصویر زیر بالنی را نشان می‌دهد که در میدان مشق تهران فرود آمده است. این تصویر به سال‌های 1850 میلادی و عصر ناصرالدین‌شاه تعلق دارد.عکس بالن در میدان مشق تهران