اکثر کسانی که به کتاب خواندن علاقه دارند کتابخانه ای هم در گوشه ای از منزل خود قرار داده اند. در اینجا نمونه های مدرن آن را برایتان گردآورده ایم.
کتابخانه های مدرن


کتابخانه های مدرن


کتابخانه های مدرن


کتابخانه های مدرن


کتابخانه های مدرن


کتابخانه های مدرن


کتابخانه های مدرن


کتابخانه های مدرن


کتابخانه های مدرن


کتابخانه های مدرن


کتابخانه های مدرنمنبع : سیمرغ