صاعقه این درخت کافور را در چین از بین برده استبلایی که صاعقه برسر درخت آورده