معصومیت کودکان در لباس عافیت دنیای شگفت‌انگیز و زیبایی دارد؛ اما وقتی تقدیر بر این است که یکی از مهلک‌ترین بیماری‌ها ، این معصومان و گل‌های زندگی را گرفتار دارو درمان کند، بی‌درنگ دل هر انسانی را به درد می‌آورد.لحظاتی با کودکان مبتلا به سرطان Moments with Children Suffering from Cancer


لحظاتی با کودکان مبتلا به سرطان Moments with Children Suffering from Cancer


لحظاتی با کودکان مبتلا به سرطان Moments with Children Suffering from Cancer


لحظاتی با کودکان مبتلا به سرطان Moments with Children Suffering from Cancer


لحظاتی با کودکان مبتلا به سرطان Moments with Children Suffering from Cancer


لحظاتی با کودکان مبتلا به سرطان Moments with Children Suffering from Cancer


لحظاتی با کودکان مبتلا به سرطان Moments with Children Suffering from Cancer


لحظاتی با کودکان مبتلا به سرطان Moments with Children Suffering from Cancer


لحظاتی با کودکان مبتلا به سرطان Moments with Children Suffering from Cancer


لحظاتی با کودکان مبتلا به سرطان Moments with Children Suffering from Cancer