روستایی کوهستانی در ایران


روستایی در تبت


روستای گاسادالور در جزایر فارو


روستایی در هلند


روستایی در جنوب غربی انگلستان


روستایی پنهان در جنوب چین


هابیتون در نیوزیلند


روستای لاسپتسیا در ایتالیا


هالستات در اتریش


روستای پوپی در جزیره مالت


روستایی در نیجریه


روستایی در آفریقامنبع:
ایران فارس