این خونه ها برای سگ های اشخاص ثروتمند ساخته شده اند