پرچم کشورهای مختلف با خوراکی ها

اندونزیایتالیاکرهبرزیلچینژاپنسوئیسفرانسهلبنانویتنام


یونانهند


منبع:email