بعد از روشن کردن دستگاه توسط کلید اصلی، در ردیف اول نمایشگر، وزن بر حسب کیلوگرم و در ردیف دوم، قیمت کالا نمایش داده میشود.

کلید ON/OFF:
با فشردن این کلید دستگاه در وضعیت آماده به کار قرار میگیرد. برای روشن شدن دستگاه مجدد این کلید را فشار دهید.
تعیین دقت دستگاه:
این قابلیت به شما امکان انتخاب دقت دستگاه را میدهد.

در صورتیکه حالت AUTO را انتخاب نمایید، دستگاه شما دارای دقت زیر خواهد بود.

صفر:
در صورت لزوم از این کلید جهت صفر کردن وزن باسکول استفاده نمایید.
پارسنگ:
در مواقعی که قصد دارید وزن خالص محصولات را بدون احتصاب وزن ظرف مشاهده نمایید طبق مراحل زیر عمل نمایید.پس از مشاهده وزن خالص با برداشتن ظرف محتوای جنس، وزن به طور خودکار صفر میشود و چراغ پارسنگ روی نمایشگر خاموش میشود.
محاسبه مبلغ کالا:
قیمت کالا را میتوان به دو روش وارد کرد.
حافظه های قیمت کالا:
باسکول محک مدل 13000 دارای 10 حافظه ذخیره قیمت کالا میباشد. جهت ذخیره قیمت کالا در حافظه به روش زیر عمل کنید:

دسترسی به حافظه های قیمت کالا:
برای این منظور به روش زیر عمل کنید.