واکسن به میکروب ضعیف شده یا کشته شده یک بیماری گفته می شود که به عنوان ضد زهر استفاده می شود . بهترین راه برای جلوگیری دام ها از ابتلا به بیماری ها واکسیناسیون به موقع دام هاست . بسیاری از بیماری های واگیردار در دام ها کشنده هستند که سبب تلف شدن بخشی از گله یا تمام گله می شوند که در این صورت خسارات جبران ناپذیری برای دامدار به بار می آید . یک دامدار برای آن که بتواند در کار خودش موفق شود باید واکسیناسیون را یکی از اولویت های مهم خود در پرورش گوسفند زنده قرار دهد .
مهم ترین واکسن دام ها :
- واکسن آبله
- واکسن تب برفکی
- واکسن شاربن
- واکسن تیلریوز
- واکسن تب مالت
goosfandzende.com