میخواستم بدونم اگه با بطری نوشابه زایشگاه برای ماهی گوپی درست کنم به ماهی گوپی حامله و ماهی های دیگر تو تانک ضرری میرسونه ؟؟؟