دوستان سلام من تازه وارد گروه شدم .
سیکل ازت اکواریوم بخاطر استفاده از دارو شکسته،با گذشت ده روز و استفاده از باکتری سیفون منظم هنوز نیتریت ونیترات اب به شدت بال هست .
۳۵۰ لیتر ،۱۳تا دیسکس دو و سه بندی و چن تا ماهی کوچک لطفا کمک کنید. با تشکر از اساتید