میخوام کار پرورش شترچه را شروع کنم راهنمایی بفرمائید تشکر ازشما