تصور کنید که برای ماجراجویی وارد یک غار شده اید و به طور تصادفی با موجودی با بیش از 400 پا مواجه می شوید که احتمالاً هم سمی است، هیچ چشم و بخش مربوط به دهان هم ندارد. احتمالاً با حداکثر سرعتی که ممکن است می خواهید بخزید و از آن جا دور شوید مگر این که بر حسب اتفاق زیست شناس غار باشید. در این صورت ممکن است که این موجود عجیب و غریب را بردارید و با خودتان ببرید، آن را داخل الکل نگه دارید و برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه منتقل کنید. یک زیست شناس غار آمریکایی به نام جین کرجکا، وقتی برای اولین بار این مخلوق را دید، به طور دقیق نمی دانست چه تعداد پا دارد فقط می توانست ببیند که تعداد پاهایش خاص است. هزارپاها چنان که از نام شان برمی آید پاهای زیادی دارند، اما حتی در مقایسه با هزارپاهای دیگر هم تعداد پاهای این گونه بیش از حد زیاد بود. وقتی کرجکا این موجود را به آزمایشگاه برد و پاها را شمارش کرد دید که 207 جفت پا دارد. درنتیجه این گونه هزارپا، دومین گونه از جانوران دارای پاهای زیاد است که تاکنون یافت شده است.

گذشته از پاها محققان 4 زایده را هم تشخیص دادند که عملکردشان مانند گونوپودها - در اصل آلت تناسلی هزارپا- است.
گونه هزارپای یافت شده بیش از 200 منفذ دارد که هر یک ترشحات شناخته نشده ای دارند. احتمال دارد که این ترشحات سمی دفاعی باشد اما لازم است که این ماده به دقت مورد بررسی قرار گیرد. بخش دهانی این جانور هم بیش از حد عجیب و غریب بود. محققان حدس می زنند که بخش های دهانی این هزارپا برای خوردن قارچ تخصص پیدا کرده باشند.

هزارپای جدید Illacme tobini نام گذاری شده و تجزیه و تحلیل ها نشان داده که خویشاوندی نزدیکی با I. plenipes دارد. I. plenipes یک بندپای عجیب و غریب دیگر است که تاکنون از نظر تعداد پاها ردکورددار بوده است. اولین گونه این هزارپا در سال 1926 شناسایی شد. گونه دوم این جانور در سال 2006 پیدا شد.
tobini llacme هم به احتمال زیاد وضعیت مشابهی دارد و تعداد گونه های زیادی ندارد. شاید چون این مخلوقات در غارهای سرد و مرطوب زندگی می کنند چندان شناخته شده نیستند. بنابراین این احتمال وجود دارد که بتوان انواع زیادی از آنها را در غارهای سرد برخی از مناطق پیدا کرد.

منبع:020