سلام به همه دوستان خوبم

دلقک ماهی از خانواده Pomacentridae یا شقایق ماهیان بوده و گونه های متعددی از آنها شناسایی شده است که تعداد این گونه ها به 28 رسیده است.
کلون فیش Clownfish یا دلقک ماهی یا همان شقایق ماهی که نامهایش را از روی رنگ بدنش و نیز محل زندگیش دریافت کرده است در هنگام تولد به صورت ماهی نر متولد میشود. پس از رشد و رسیدن به سن بلوغ اتفاق جالبی در بین دلقک ماهی ها رخ میدهد که عبارتست از تبدیل نر غالب گروه به ماده و این ماده بر سایر اعضای گروه برتری دارد و با نر غالب گروه جفت شده و تولید مثل میکند.

دلقک ماهی با قابلیت تغییر جنسیت در صورت نیاز Clownfish

طبیعت امکان جالبی در اختیار این ماهی قرار داده تا در صورت فقدان ماده برتر گروه قابلیت جایگزینی اش توسط اعضای گله وجود داشته باشد.
انتخاب طبیعی در این ماهی همواره در جهت جفت شدن نر و ماده با بهترین ژنها و بیشترین قابلیت زیستی در طبیعت انجام شده و همیشه بهترین های یک گروه تشکیل نر و ماده میدهند. هیچ گاه هم حیات گروه با مرگ یکی از نر یا ماده غالب به پایان نرسیده و توسط فرد برتر بعدی گله جایگزین میشود.