بند پایان از حدود 400 سال پیش زندگی میکنند.در این دوره زمانی شاخه های زیادی از جانداران منقرض شده یا تا مرز انقراض رفته اند.ولی بندپایان همچناان با موفقیت و در جمعیت زیاد زندگی کرده اند؛چه ویژگی ها یا سازش هایی باعث بقای آنها شده است؟؟