تايگا كه همچنين جنگل های شمالي يا جنگل درختاني كه ميوه مخروطي دارند نیز ناميده مي شود،‌ يك درختزار يا جنگل سرد است. تایگا در بخش هاي شمالي آمريكاي شمالي، اروپا و آسيا قرار دارد. تايگاها معمولاً در جنوب تندراها و شمال جنگل هاي معتدلی كه در زمستان برگشان مي ريزد و علفزارها ي معتدل قرار دارند. تايگا بزرگ ترين محيط زندگي خشكي بر روي کره زمين است که حدود 50 ميليون جريب خشكي (20 ميليون هكتار) را مي پوشاند.
اين میزان، حدود 17 درصد مناطق خشكي روی زمين است. تايگا يك كلمه روسي برای جنگل كاج و صنوبر باتلاقي است.
تايگا با ويژگي هاي آب و هواي سرد خشن و ناملايم، میزان پايين بارش (برف و باران) و فصل رويش كوتاه شناخته مي شود.
دو نوع تايگا وجود دارد:
درختزارهاي باز با درختاني كه فضاي بينشان گسترده است و جنگل هاي متراكمي كه كفشان سايه است.
تايگاها به خاطر زمستان هاي تند و ناملايم تنوع جانوري نسبتاً كمي دارند. بعضي از جانوران تايگا مي توانند از عهده آب و هواي زمستاني سرد برآيند. اما بسياري از آنها در طول زمستان به آب و هواهاي گرم تر مهاجرت مي كنند در حالي كه بقيه به خواب زمستاني فرو مي روند.
بعضی از جانورانی که در تایگا زندگی می کنند عبارتند از:
مورچه، گوزن، گوزن درختزار، گوزن شمالی، خرس قهوه ای، خرس سیاه، روباه قطبی، گرگ قطبی، خرگوش قطبی، کرم زمینی، غاز کانادایی،غاز برفی، عقرب، گرگ، جغد برفی، جغد شاخدار بزرگ، آهوی کوهی، سنجاب، راسو، راسوی دم کوتاه، موش آبی، شاهین دم قرمز، پشه، گاو نر، موش صحرایی قطب شمال، سگ هاسکی، گربه وحشی، گرگ خاکستری، جغد، روباه، قاقم، خرسک، عقاب طاس، سگ آبی.
منبع:020