اقيانوس ها تقريباً سه چهارم سطح زمين را مي پوشانند و شامل تقريباً 97 درصد ذخيره آب جهان هستند. زندگي روي زمين از درياهاي شور سرچشمه مي گيرد و آغاز مي شود و اقیانوس ها خانه ای برای شبكه های زندگي گوناگوني هستند. اقيانوس هاي زمين همه به يكديگر متصل هستند. تعداد آنها پنج تا است که عبارتند از: اقيانوس آرام، آتلانتيك، هند،‌ منجمد شمالي و منجمد جنوبي.
همچنين درياهاي زيادي وجود دارد (شاخه هاي كوچك تر يك اقيانوس). بخشي از درياها در خشكي محصورند. بزرگ ترين درياهای جهان، درياي چين جنوبي، درياي كاراييب و درياي مديترانه هستند

منبع:020