۲تا از بچه گربه ها ماده و یکیشون نر و فقط متاسفانه بدلیل نداشتن جای کافی مجبورم واگذارشون کنم