در بیش از 200 میلیون سال پیش، تقریباً همه خشكي هاي زمین در قالب قاره اي به نام پانگه آ گرد آمده بودند. پانگه آ قاره اي بود كه سياره ما از آن زمان تاكنون مشابه آن را به خود نديده است. قاره پانگه آ فضاي زيادي براي جولان جانوران داشت و آنها می توانستند آزادانه در اين خشكي يكپارچه و بزرگ پرسه بزنند. در اين ميان تنها چند مانع جغرافيايي نظير كوه ها يا قله هاي برفي وجود داشت. با این حال جانوران خود را در مناطق خاصي محدود كرده بودند.
در رابطه با مكان زندگي موجودات زنده دو محدودیت اصلی وجود دارد كه عبارتند از جغرافیا و آب و هوا.
فراوانی بارندگی در امتداد عرض هاي جغرافیایی بر جايي كه جانوران زندگي مي كردند به طورمستقيم اثر مي گذاشته. به عنوان مثال در منطقه استوایی، جايي که مشخصاً پستانداري به نام تراورسودونت سيندونت در آن زندگي مي كرد، باران هاي موسمي دو بار در سال مي باريد. اما در نقاط شمالي تر پانگه آ يعني مناطق معتدلي که در آن خزندگان و از جمله به عنوان نمونه پروكولوفونيدز حاکم بودند باران هاي بزرگ تنها یک بار در سال مي باريد. به اين ترتيب نتیجه گیری مي شود که تفاوت در بارش محدوده پستانداران را از خزندگان جدا مي كرده است.
در اين ميان تفاوت هاي فيزيولوژيكي هم اهميت دارد. يك تفاوت مهم فیزیولوژیکی بین خزندگان و پستانداران نحوه دفع آنها است. از آن جايي كه پستانداران در هنگام دفع آب از دست مي دهند در نتيجه به جايگزين كردن آب از دست رفته نياز دارند. درحالي كه خزندگان (و پرندگان) مواد زايد بدنشان را به صورت اسید اوریک به شكل جامد یا نیمه جامد دفع مي كنند که حاوی آب بسیار کمي است. به اين ترتيب از آن جايي كه پستانداران به آب بيشتري نياز دارند بنابراين تصميم مي گيرند كه در جاهاي پرآب تر زندگي كنند.

در قاره پانگه آ، پستانداران به منطقه غني از آب نياز داشتند. بنابراین در دسترس بودن آب نقش تعیین کننده اي در انتخاب محل زندگيشان ایفا مي كرد. جالب اين جا است که چگونگي معامله بدن با مواد زايد مي تواند حركت و جابجايي يك گروه كامل از جانوران را محدود كند.
در مناطقي كه ميزان آب محدود بود، خزندگان در ميدان رقابت با پستانداران از مزیتي برخوردار بودند و خزندگان به اين دليل به مناطق استوایی مهاجرت نمی كردند كه كنج مناسبي براي زندگي يافته بودند.
براساس نمونه های جمع آوری شده از دریاچه ها و آبگيرهاي باستاني در محدوده اي كه از گرجستان امروزي تا نوا اسکوشیا در كاناداي امروزي يك ركورد آب و هوايي برای قاره پانگه آ در اواخر دوره تریاسيك، از 234 تا 209 میلیون سال پیش، ثبت شده است. پانگه آ در اين زمان يك گلخانه بود. دما در تابستان حدود 20 درجه سانتیگراد گرم تر از حالا مي شد و ميزان دی اکسید کربن جو پنج تا 20 برابر بیشتر از امروز بود. با این حال تفاوت هایي در ويژگي هاي منطقه ای از جمله در مقادير بارش وجود داشت.
اختلاف بارش به موقعیت مداری زمین با خورشید ربط دارد. اين امر همراه با چرخه هاي ميلانكويچ Milankovitch بر اين كه چه مقدار نور خورشيد یا انرژی به نقاط مختلف کره زمین می رسد تأثیر مي گذارد. در اواخر تریاسيك، مناطق استوایی نور خورشید بیشتري دریافت مي كردند، در نتیجه انرژی بيشتري براي توليد بارش بیشتر و مکرر داشتند. عرض هاي جغرافیایی بالاتر، با تابش نور کمتر، باران کمتري را تجربه مي كردند. پستانداران هم در مناطقي كه بارش كمتر بود تحت فشار قرار مي گرفتند.
شواهد نشان مي دهد تغییرات آب و هوایی در مدت بیش از 100 سال گذشته، توزیع گونه های پستانداران را دستخوش تغيير كرده.


منبع:020