دانشمندان نزديك به يك قرن است مي دانند جانوران خونسرد مانند کرم ها، مگس ها و ماهی ها در محيط هاي سرد زندگي طولاني تري دارند.

آنها برنامه اي ژنتیکی را شناسايي كرده اند كه مي گويند طول عمر کرم های گرد را در محیط های سرد افزايش مي دهد و این برنامه ژنتیکی در جانوران خونگرم از جمله انسان ها هم وجود دارد.

به این ترتیب قرار گرفتن در معرض هواي سرد يا تحريك دارويي برنامه ژنتيكي مربوط به حساسيت به سرما می تواند طول عمر جانوران از جمله پستانداران را افزایش دهد.


هنگامي كه مدار عصبي براي گرما غيرفعال مي شود ادراكمان از سرما افزايش مي يابد. به عبارتي درست مثل وقتي كه وسايل گرمازا را خاموش مي كنيم و احساس سرما مي كنيم، برداشتن مدار حس گرما هم باعث مي شود به سرما حساسيت زيادي پيدا کنیم. اين مدارهاي مجزا يكديگر را در نخاع تنظيم مي كنند.
منبع:020