در حال حاضر سه مشکل عمده پيش روي بشر وجود دارد. اين مشکلات عبارتند از موضوع كمبود غذا، تأمين انرژي و تخريب محيط زيست و هر سه اينها به گياهان مربوطند.
همه غذاي ما يا به طور مستقيم از گياهان يا به شكل غيرمستقيم از طريق جانوراني كه از گياهان تغذيه مي كنند تأمين مي شود. گياهان يك منبع توليد انرژي هم به شمار مي روند. همچنين آنها به ميزان زيادي در تغييرات آب و هوايي نقش دارند و عامل عمده نگراني هاي زيست محيطي نظير گسترش زراعت و به دنبال آن تخريب زيستگاه ها و آلودگي آبراه ها هستند.
درحالي كه جمعيت جهان از شش ميليارد نفر فراتر رفته و با وجود تقريباً يك ميليارد گرسنه، امنيت غذايي به يك موضوع كليدي هم در كشورهاي توسعه يافته و هم درحال توسعه تبديل شده است. اين در حالي است كه سوء رفتار انسان نه تنها به گرم شدن زمين منجر شده بلكه به رشد وقوع بلاياي طبيعي آب و هوايي انجاميده كه كشاورزي را تهديد مي كند. از طرفي بخش صنعت و كشاورزي منشأ آلودگي هاي گسترده زيست محيطي است و همين سبب شده مناطق وسيعي از زمين براي كشت محصولات موجود بلااستفاده و آب ها نيز آلوده گردند.
در همين حال با كاهش منابع انرژي فسيلي تقاضا براي سوخت هاي زيستي نيز افزايش مي يابد و همين امر تقاضاهاي فزاينده اي را براي بخش كشاورزي ايجاد مي كند.
در این شرایط استفاده از علوم گياهي براي حل چالش هاي عمده پيش روي انسان در قرن 21 كليدي است. درنتيجه توسعه فناوري هاي جديد هم در اين حوزه الزامي است. با توسعه فناوري هاي جديد، زيست شناسي گياهي به گونه اي تغيير مي كند تا با استفاده از آن بتوان به نيازهاي بشر پاسخ گفت. با توسعه علوم گیاهی نسل جديدي از گياهان و روش ها به وجود می آید تا بهره وري در زراعت و ميزان تحمل بخش كشاورزي در برابر فشارها به حداكثر برسد. همچنین می توان کشت گیاهان زراعی را به شکل پیش بینی پذیر اداره کرد.
درنهايت محققان اين قابليت را در زيست شناسي گياهي مي بينند كه چندين راه حل را براي دلهره آورترين مشكلات بشر در قرن 21 يعني كمبود فزاينده غذا، كاهش ذخاير نفت و كاهش ميزان آب شيرين ارايه كند.

منبع:020