در بدن انسان تنها نورون ها هستند که زیاد رشد می کنند و طویل می شوند و درعین طویل بودن بسیار محکمند.

اندازه برخي از سلول های عصبی در انسان به بيش از 90 سانتي متر مي رسد با اين حال آنها در مقابل پارگي بسيار مقاومند. وقتي این سلول ها تشکیل مي شوند، در طول زندگي يك فرد كه مي تواند 80 تا 100 سال باشد، دوام مي آورند.
دليل قوت اين سلول ها یا به عبارتی نورون ها اصلاح و تغییر و توبولین ها است.


آكسون ها برآمدگي هاي كابل مانند بلندي بر روي نورون ها هستند. بلوک های مولكولي سازنده اسكلت سلولي آکسون ها میکروبوتول ها نامیده می شوند. البته میکروبوتول ها که استوانه هاي توخالي بلندي هستند یک جزء اسکلت سلولی تمام سلول های بدن محسوب می شوند. منتها میکروبوتول های آکسون ها بسيار محكمند.
میکروتوبول هاي نورون ها قادر به مقاومت در شرایط آزمایشگاهی هستند در حالی که همین شرایط باعث مي شود میکروتوبول هاي سلول های دیگر در هم شكسته شوند.
دلیل استحکام میکروبوتول های آکسون ها اصلاح و تغییر توبولین های آنها است. توبولین ها ماده تشکیل دهنده میکروبوتول ها هستند.
به این ترتیب پايداري و استحکام نورون ها به اصلاح همین توبولين ها مربوط است. توبولین ها از نقل و انتقالات مولکول های درون سلول ها هم حمایت می کنند و رشد آنها را تسهیل مي كنند.منبع:020