احتمالاً تاکنون درباره رنگ خاص چشم ها و شکل خاص موهایتان فکر کرده اید. دلیل این که شما رنگ چشم و شکل موی خاص خودتان را دارید انتقال ژن است. چنان که گرگور مندل کشف کرد، صفات از راه انتقال ژن، از پدر و مادر به فرزندان به ارث می رسند. (به مطلب Why We Look Like Our Parents مراجعه کنید.)ژن ها بخش های DNA واقع بر روی کروموزوم های ما هستند. با تولید مثل جنسی، ژن ها از یک نسل به نسل دیگر انتقال می یابند.
ژنی که برای یک صفت خاص است می تواند در بیش از یک شکل و یا آلل وجود داشته باشد. سلول های جانوران برای هر مشخصه یا صفت، معمولاً دو آلل به ارث می برند. یک جفت آلل برای یک صفت معین ممکن است هموزیگوت (دارای آلل های یکسان) و یا هتروزیگوت (دارای آلل های مختلف) باشند.
هنگامی که هر دوی آلل ها یکسان باشند، ژنوتیپ برای آن صفت یکسان است و در نتیجه فنوتیپ یا ویژگی ای که مشاهده می شود، به وسیله آلل های هموزیگوت تعیین می شود. هنگامی که هر دوی آلل ها برای یک صفت متفاوت و یا هتروزیگوت باشند، چندین احتمال ممکن است رخ دهد. در صورت غلبه هتروزیگوت معمولاً این روابط در سلول های جانوری دیده می شود: تسلط کامل، تسلط ناقص، و هم بارزی.
پژوهش های مندل
اصول حاکم بر وراثت به وسیله راهبی به نام گرگور مندل در سال 1860 کشف شد. (به مطلب Mendel's Law of Segregation مراجعه کنید.)

مندل پژوهش هایش را با گیاه نخود انجام می داد که گیاهی است که قادر به خود لقاحی است. او هفت صفت را برای مطالعه انتخاب کرد. به عنوان مثال، یکی از صفاتی که مندل مورد مطالعه قرار داد رنگ غلاف نخود بود. بعضی از گیاهان نخود دارای غلاف سبزند و بقیه غلاف زرد دارند. وی متوجه شد که از گیاه نخود با غلاف زرد، نخود با غلاف زرد به وجود می آید.
وی سپس آزمایشاتش را با گرده افشانی گیاه نخود زرد با گیاه نخود با غلاف سبز ادامه داد تا بفهمد با این کار گیاهان نخود جدید چه شکلی پیدا خواهند کرد.منبع:020