قارچ هایی که در تاریکی می درخشد


پژوهشگران آمریکایی موفق شدند پس از 170 سال در برزیل نوعی قارچ فلورسانت را دوباره کشف و آن را مجدداً طبقه بندی کنند.

گونه ای قارچ فلورسانت در سال 1849 در جنگلهای بارانی برزیل توسط یک گیاه شناس انگلیسی به نام “جورج گاردنر” کشف و با عنوان agaricus gardneri طبقه بندی شد.بعدها این قارچ به دست فراموشی سپرده شد و دیگر هرگز دیده نشد، تا اینکه در سال 2009 گروهی از دانشمندان دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو دوباره آن را کشف کردند و اکنون این قارچ فلورسانت را با نام جدیدی دوباره طبقه بندی کرده اند.این محققان پس از بررسی آناتومی، فیزیولوژی و شجره نامه ژنتیکی این قارچ، عنوان جدید neonothopanus gardneri را برای آن انتخاب کردند.

قارچ هایی که در تاریکی می درخشد


نور شب تاب این قارچها با چشم انسان چندان قابل تشخیص نیست. به همین دلیل دانشمندان با استفاده از دوربینهای ویژه ای تشخیص دادند که این قارچ یک فلورسانت بیولوژیکی است.براساس گزارش دیلی میل، قارچهایی که همانند کرمهای شب تاب می درخشند از یک مخلوط شیمیایی مرکب از “لوسی فرین” و آنزیم “لوسی فرایز” استفاده می کنند. “لوسی فرایز” از واکنش میان “لوسی فرین”، اکسیژن و آب حاصل می شود و یک ماده تابنده نور است.به اعتقاد این محققان، قارچها این ویژگی شب تابی را برای جذب حشراتی که به انتشار هاگها و در نتیجه تولیدمثل آنها کمک می کنند به کار می گیرند.



منبع:jalebtarinha