عنوان مقاله: بررسي آثار مصرف داروي نيروزاي اکسي متولون در دوزهاي بسيار بالاتر از حد فيزيولوژيك بر روي اووژنز موش ماده، نژاد NMRI
نویسندگان: آذرنيا مهناز, دانش پژوه حامد*, دهقاني نعيمه
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
چکیده: زمينه و هدف: اکسي متولون، نوعي استروئيد آنابوليك - آندروژنيك فعال خوراكي است. اين دارو در سال 1959 و با متيله شدن كربن 17- آلفا واشباع شدن كربن 5- آلفا تستوسترون به دست آمد. از اين دارو در دوزهاي كم براي درمان بيماري هايي نظير كم خوني، كمبود رشد در بچه ها، كاهش گسترش ويروس ايدز در بدن و خسارات و نارسايي هاي قلبي استفاده مي شود. برخي ورزش كاران از اين دارو به دليل خاصيت آنابوليكي و تاثير آن بر رشد عضلاني، به عنوان داروي نيروزا در دوزهاي بالا استفاده مي کنند. در اين مطالعه آثار داروي اکسي متولون در دوز بسيار بالاتر از حد فيزيولوژيك بدن، بر روي تخمدان موش سوري ماده نژاد NMRI بررسي شده است.
روش بررسي: به اين منظور، داروي اكسي متولون با دوز 12 ميلي گرم در کيلوگرم در هر روز به صورت درون صفاقي به موش هاي نابالغ (28روزه) که در سه گروه تجربي، شم و کنترل قرار گرفته بودند، به مدت هفتاد روز تزريق شد.
يافته ها: نتايج تجزيه و تحليل آماري نشان داد كه در مدت زمان تزريقات، ناهنجاري هاي معني داري در گروه تجربي در مقايسه با گروه كنترل وجود دارد. اين ناهنجاري ها شامل كاهش وزن و قطر تخمدان، كاهش تعداد جسم زرد، افزايش فوليكول هاي بدوي، كاهش فوليكول هاي اوليه، كاهش فوليكول هاي در حال رشد، كاهش فوليكول هاي گراآف، كاهش فوليكول هاي آترتيك، كاهش قطر لايه گرانولوزا و كاهش هورمون پروژسترون است.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد كه استفاده از اکسي متولون در گروه تجربي، رشد تخمدان و هم چنين تخمک گذاري را كاهش مي دهد.
Download File