عنوان مقاله: اثر داروي اكسي متولون از طريق تيمار مادران در دوران حاملگي و شيردهي بر ميزان هورمون هاي LH، FSH و تستوسترون در موش هاي صحرايي بالغ نر
نویسندگان: حمايت خواه جهرمي وحيد*, ذوالقدر سمانه, خواجه اي منا, كارگرجهرمي حسين
* فارس، جهرم، فلكه شهيد چمران، دانشگاه آزاد اسلامي جهرم، معاونت آموزشي
چکیده: مقدمه: اكسي متولون يك استروئيد آنابوليك ـ آندروژنيك فعال خوراكي است و مي تواند سبب ناهنجاري هايي مانند سرطان ريه، نامنظمي دوره تخمداني و سرطان كبد گردد. هدف پژوهش حاضر، بررسي عوارض ناشي از اكسي متولون بر غلظت هورمون هاي LH،FSH و تستوسترون در موش هاي صحرايي نر بالغ است كه مادران آن ها تحت تيمار اين دارو در دوره هاي مختلف بارداري و شيردهي قرار گرفته اند.
مواد و روش ها: از 56 سر موش صحرايي ماده و 14 سر موش صحرايي نر با سن 120-110 روز و با وزن 20±200 گرم استفاده گرديد. حيوانات به گروه هاي كنترل، حلال 1 (حاملگي ـ 21 روز)، حلال 2 (حاملگي ـ شيردهي ـ 42 روز)، حلال 3 (شيردهي ـ 21 روز)، تجربي 1 (حاملگي ـ 21 روز)، تجربي 2 (حاملگي ـ شيردهي ـ 42 روز) و تجربي 3 (شيردهي ـ 21 روز) تقسيم شدند. گروه هاي حلال از DMSO (دي متيل سولفواكسايد) با غلظت 99.5% استفاده كردند و در گروه هاي تجربي داروي اكسي متولون با غلظت 10 ميلي گرم بر كيلوگرم به روش درون صفاقي استفاده گرديد. غلظت هورمون ها به روش راديو ايميونواسي اندازه گيري شد.
يافته ها: ميزان LH در گروه هاي تجربي حاملگي ـ شيردهي و شيردهي وFSH ، در گروه هاي تجربي حاملگي ـ شيردهي و شيردهي، و هم چنين تستوسترون در گروه تجربي حاملگي ـ شيردهي نسبت به كنترل كاهش معني داري نشان دادند.
نتيجه گيري: اكسي متولون در اين دوز به احتمال زياد سبب كاهش LH،FSH و تستوسترون شده كه در نهايت سبب اختلال در سيستم توليدمثلي موش هاي صحرايي نر گرديده است.Download File