عنوان مقاله: بررسي اثرات داروي نيروزاي اكسي متالون در دوز‌هاي بسيار بالاتر از حد فيزيولوژيك بر دستگاه تناسلي موش نر نژاد NMRI
نویسندگان: آذرنيا مهناز, فيضي مهرداد, شكور عباس, ربيعي محمد
چکیده: اكسي متالون يك استروييد آنابوليك- آندروژنيك فعال خوراكي است. اين دارو در سال1959 با متيله شدن كربن17α و اشباع شدن كربن 5αتستوسترون به دست آمد. از اين دارو در دوز‌هاي كم براي درمان بيماري‌هايي نظير كم خوني، كمبود رشد در كودكان و نيز براي جلوگيري از گسترش ويروس ايدز در بدن و خسارات و نارسايي‌هاي قلبي استفاده ‌مي‌شود. متاسفانه برخي ورزشكاران از اين دارو به دليل خاصيت آنابوليك و تاثير آن بر رشد عضلاني، به عنوان داروي نيروزا در دوز‌هاي بالا استفاده ‌مي‌كنند. در اين مطالعه تاثير داروي اكسي متالون در دوز بسيار بالاتر از حد فيزيولوژيك بدن، بر روي بيضه موش سوري نر نژاد NMRI بررسي شد. به اين منظور day/mg/kg 12 دارو به صورت درون‌صفاقي به موش‌هاي بالغ (45 روزه) و نابالغ (28 روزه) به مدت سي و پنج و هفتاد روز تزريق شد. نتايج تجزيه و تحليل آماري نشان داد كه در مدت زمان تزريقات سي و پنج روز، ناهنجاري معني‌داري در گروه‌هاي تجربي در مقايسه با گروه كنترل وجود ندارد؛ ولي در مدت زمان تزريقات هفتاد روز، ناهنجاري‌هاي معني‌داري (p<05) در گروه‌هاي تجربي در مقايسه با گروه كنترل مشاهده ‌مي‌شود. اين ناهنجاري‌ها شامل كاهش اندازه بيضه، كاهش اسپرماتوگوني نوع A، اسپرماتوگوني نوع B، كاهش تعداد اسپرماتوسيت اوليه، اسپرماتيد و اسپرم ‌است. سنجش تستوسترون نيز انجام شد كه نشان دهنده كاهش ميزان تستوسترون در گروه نابالغ بلند مدت است. به علاوه در برخي از نمونه‌هاي تجربي رها شدن اسپرماتوسيت اوليه و اسپرماتيد به وسط لوله مني‌ساز و همچنين توپر ماندن و باز نشدن لوله‌ها (در گروه نابالغ) مشاهده ‌مي‌شود.
Download File