یک تلنگر: جوانی گوهریست که برای هیچکس نمانده حتی فوق ستاره ها
منبع: انتخاب خوب