سلام

میدونیم که توجه و محبت کار خودشو میکنه و نمونه اش هم رابطه ای هست که بین این ماهی و صاحبش برقرار شده.اگر چه رفتار صاحبش زیاد چنگی به دل نمیزنه و تاییدنمیشه اما خوب ماهی باز بهش اعتماد میکنه و به سمتش بر میگرده.


Loading the player ...

فیلم ماهی سیکلید دست آموز