جغد در بسیاری از فرهنگ های باستانی جنبه منفی داشته است. نقش جغد به عنوان یک جانور بدشگون به افسانه های باستانی در شماری از فرهنگ ها برمی گردد. بسیاری از فرهنگ ها باور دارند که جغدها با مرگ و یا ارواح انسانی پس از مرگ ارتباط دارند و پیام هایی از عالم اموات دارند. به عنوان مثال در فرهنگ هندی جغدها پیام آور اقبال بد و در خدمت مردگان تصور می شوند.
البته جغدها در همه جهان بدشگون نیستند. به عنوان مثال جغدها در یونان باستان پشتوانه فوق طبیعی انسان ها محسوب می شدند. برخی از بومیان آمریکا هم پر جغدها را به عنوان طلسم می پوشیدند.منبع:020