زبان قورباغه در حدود یک سوم طول کل بدنش است. اگر می خواهید زبان انسان را با قورباغه مقایسه کنید تصور کنید که درصورتی که یک انسان زبانی به اندازه قورباغه داشت زبانش به نافش می رسید.
طول زبان قورباغه ها


زبان انسان به پشت گلویش متصل است، اما زبان قورباغه جلوتر است و به نزدیک عقب فکش متصل است. هنگامی که قورباغه از زبانش استفاده نمی کند، نوک زبان از پایه رو به بالا و به سمت پشت گلو تا می خورد. غده ای در داخل دهان قورباغه قرار دارد که یک ماده چسبنده تولید می کند و به قورباغه اجازه می دهد به دقت با زبانش ضربه ای ناگهانی بزند و طعمه اش را بگیرد.
منبع:020