امضای همه تبلیغات فرهنگی اخیری که در مترو پاریس انجام می شود این عبارت است:

«در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی «آدم» باشید!»

به گزارش «تابناک»، علی رغم اینکه سیستم حمل و نقل عمومی پاریس سیستم کاملی است، ولی گاه رفتار برخی در استفاده از این وسایل، با فرهنگ عمومی رایج فاصله بسیاری دارد؛ اتفاقی که خود ما هم در کشورمان فراوان در اتوبوس و مترو با آن رو به رو هستیم. آدم هایی که در شلوغی مترو روی صندلی آن ولو می شوند و جای دیگران را تنگ می کنند، کسانی که با صدای بلند با تلفن همراهشان حرف می زنند و حریم خصوصی دیگران را نقض می کنند، کسانی که پیش از پیاده شدن مسافران از مترو، می خواهند سوار شوند و هزار و یک رفتار کوچک و بزرگی که خلاف عرف عمومی جامعه باشد. به تازگی در مترو پاریس آگهی هایی نصب شده با این شعار واحد که: «در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی «آدم» باشید!»

و هدف آن تغییر رفتار مردم این شهر در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است.


کسانی که پیش از پیاده شدن مسافران از مترو، می خواهند سوار شوند


کسانی که با صدای بلند با تلفن همراهشان حرف می زنند و حریم خصوصی دیگران را نقض می کنند


آدم هایی که در شلوغی مترو روی صندلی آن ولو می شوند و جای دیگران را تنگ می کنند


در حمل و نقل عمومي آدم باشيد!


در حمل و نقل عمومي آدم باشيد!