كشتن يك گراز توسط يك باغبان به جرم خوردن پرتغال hog killing


سلام به همه دوستان خوبم

توسط دوست خوبمون علي آقا ( aliarminy ) ويديوئي معرفي شد كه در ان كشته شدن يه گراز توسط يك باغبان و با خشم و نفرت بسيار ديده ميشود. گويا جرم گراز ورود غير مجاز به باغ ميوه و خوردن مركبات صاحب باغ بوده است. حال چطور و به چه علت خدا ميداند كه طبعا از كوتاهي صاحب باغ در حريم و حصار باغ در اين قضيه نميتوان به راحتي گذشت .
باغبان ضمن كشتن گراز نگون بخت دائم ميگفت :

تو تامسون من ميخوردي؟ تو تامسون من ميخوردي؟

خوب الحمدالله گراز هم به سزاي عمل كثيف و ننگينش كه خوردن پرتغال تامسون باغدار بود رسيد .

ايا امكان ورود پشه يا مگس به خانه هايمان راحت است ؟ ايا راهي براي ممانعت از ورودشان به خانه نمي انديشيم .
گرازي به اين بزرگي چطور به باغ يك باغدار وارد ميشود؟ آيا جز كوتاهي و بيخيالي علت ديگري وجود دارد؟
بعيد ميدونم با دانش و تكنولوژي و ابزار در دسترس امروزي در ايران نتوان از ورود حيات وحش به محوطه هاي زراعي و زيستي خود ممانعت كنيم تا خواسته با ناخواسته مجبور به كشتن انها نشويم .لينك دانلود ويدئوي كشتن گراز در باغ توسط يك باغبان