انگلهای نماتودی از لحاظ پزشکی بسیار اهمیت دارند و میتوان انها را بر حسب مکان اولی اشان در بدن میزبان به دو دسته تقسیم نمود:
1)نماتودهای روده ای 2)نماتودهای خونی و بافتی که ابتدا به بررسی نماتودهای روده ای می پردازیم
نماتودهای بالغ کرمهای استوانه ای کشیده ای هستند که دارای تقارن دو طرفی می باشند و انتهای بالایی بدن ممکن است مجهز به قلاب /دندان/خار و پاپیل هایی برای سایش چسبیدن و پاسخ حسی باشد نماتودها فاقد دستگاه گردش خون هستند اما مایع داخل حفرهی بدنشان هموگلوبین دارد .
اغلب نماتودها تنها یک میزبان دارند لاروها مستقیما یا پس از طی مراحلی از زندگی ازاد به میزبان دیگر میروند .انتقال به میزبان جدید مستلزم خوردن تخم رسیده عفونت زا یا لارو یا ورود لارو از طریق پوست و یا غشای مخاطی است.بعضی از گونه ها یک میزبان واسط دارند که این میزبان معمولا از بند پایان است .

در ادامه به بررسی بیماری زایی این نماتودها می پردازیم.