هیچ چیز که بعید نیست!
درسته خیلی از سانشو کارا توآ کار هم هستند مثل استاد خودم
ووشو فکر کنم المپیکی شد دیگه اما مطمئن نیستم