نام علمی: Ambystoma opacum

نام عمومی: Marbled Salamander ( سمندر مرمرین )

خانواده: Ambystomatidae

سمندر مرمرین / Marbled Salamander / Ambystoma opacum


زیستگاه اصلی : جنوب شرقی ایالات متحده

وضعیت بدنی: گونه ای تیره رنگ است؛ با بدنی ستبر و نیرومند. به این خاطر این نام را بخود گرفته است که نقوش و رنگ آمیزی خاصی دارد. نر از ماده روشن تر است. به عبارتی، رنگ نوارهای روی بدن ماده، مایل به خاکستری و رنگ نوارهای روی بدن نر، متمایل به سفید است. سمندرهای جوان، دارای طیف خاکستری تیره یا قهوه ای هستند و رگه های روشنی دارند. سمندر مرمربن، در مقایسه با سایر سمندرهایی که در این جنس قرار دارند، جثه اش کمی کوچکتر است.

طول بدن: 9 تا 12.5 سانتیمتر

وضعیت زندگی: شبانه برای شکار حلزون و کرم از مخفیگاهش بیرون می آید، اما پیش از فرارسیدن صبح، زیر کنده یا سنگی پنهان می شود و در طول روز همان جا می ماند.

شکار و تغذیه: بالغین به شکار بی مهرگان زمینی می پردازند؛ مثل کرم ها، حشرات و نرم تنانی مثل حلزون اما لارو های سمندر از زئوپلانگتون ها تغذیه می کنند. سمندرهای بزرگتر به تخم ها و لارو های سایر دوزیستان هم دستبرد می زنند. سمندر مرمرین خود، غالبا" شکار مارها، جغدها، راکون ها، گند راسوها و راسوها می شود.

تولید مثل: بسته به عرض جغرافیایی، از سپتامبر تا دسامبر تولید مثل می کند. در خشکی لانه سازی و جفت گیری می کند. ماده 50 تا 200 تخم بصورت یکی یکی، در زمینی شیب دار می گذارد که بعدا" از باران پر می شود. سمندر تا زمان بارش باران، دور تخم ها حلقه می زند تا از آنها محافظت کند. نوزادان چند روز پس از غوطه ور شدن در آب باران، از تخم بیرون می آیند. اگر آن قدر باران ببارد که لانه پر شود، تخم ها ممکن است تا بهار باز نشوند. نوزادان پس از بیرون آمدن از تخم، در 4 تا 6 ماهگی بالغ می شوند.برگرفته از:

کد:
http://en.wikipedia.org/wiki/Marbled_Salamander http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Ambystoma_opacum.html The Encyclopedia Of Animals ( به کوشش علی فاطمیان )