سرخسها ferns


خانواده : موراسه moraceae
جنس :‌ شامل حدود 20000 گونه است
مبداء : آمريكاي شمالي ، آسيا و ديگر مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري
نوع : بصورت درخت ، درختچه و بالارونده . از بافت اين گياهان شيره شيري رنگي خارج ميشود كه گاهي اوقات در اثر تماس با دست ايجاد سوزش ميكند.
برگها : برگها همشيه سبز ، متناوب ، چرمي يا علفي است. در روي برگها رگه هاي كم و بيش مشخصي وجود دارد. شكل برگها تخم مرغي ، طويل و يا بدون لب مجزايي است. حاشيه ها دندانه دار يا هموار است.برگها در اندازه و رنگ از سبز روشن تا سبز تيره متغير هستند.
گلها : قابل توجه نيستند.
موارد استفاده : بعنوان گياه خانگي
موقعيت : در آپارتمان نيازمند روشنايي كامل دور از اشعه مستقيم افتاب ، در باغچه بايستي در محلهاي گرم و سر پناه در سايه يا نيمه سايه كاشته شود. اين گياهان در آفتاب هم ميتوانند زنده بمانند ليكن برگها شادابي و شفافيت خود را از دست ميدهند.
خاك : براي استفاده در آپارتمان مخلوطي از يك قسمت خاك باغچه ، دو قسمت خاك برگ و يك قسمت ماسه ، براي استفاده در باغچه بايستي در خاك كاملا زهكشي شده كشت شود.
موقع كاشت: در هواي آزاد در اواخر زمستان ، گياهان گلخانه اي بايستي در بهار يا پاييز تعويض گلدان شوند.
تكثير : بوسيله تقسيم بوسيله خوابانيدن در تير و مرداد.
منبع :

کد:
 
گياهان آپارتماني - فراتلي فابري
http://en.wikipedia.org/wiki/Fern