دوست عزیز من دو راه داری یا از ترس بری بمیری یا با عقلت بری ببینی چرا ان عکس این شکلیه دوست من در این جهان هیچ اتفاقی بدون دلیل علمی انجام نمیشه و اکه جواب امروز برات بالاتر از عقلته و علمته با پیشرفت بشریت چند سال دیکه برات تبدیل به علم میشه و بدون هیچ موجود نا مرعی مرعی نمشه و اکر عدسی دوربینت اونا میبینه چشمتم می تونست ببینه یک سری به دوربینت بزن شاید اشکالشو پیدا کردی