با سلام

در پيرامون ما مطالب ، دانشها و دانسته هاي بسياري وجود دارد كه روزي جزو اسرار بشري بوده و تنها عده معدودي از آن اطلاع داشته اند حال آنكه امروز به عنوان اطلاعات عمومي براي ما محسوب شده و بچه هاي دبستاني از آن آگاهي دارند.
شناخت و درك ارتباط پديده ها و رابطه معني و صورت نيز چيزي است كه هميشه ذهن بشر را به خود معطوف داشته است. همواره انسان در پي آن بوده تا قانونمندي حوادث و رخدادها را پيدا كرده و به نحوي به رمز وقايع ويا پيش بيني آن دست يابد. در اين كنكاش به مواردي برميخورده كه نشان از رابطه اي خاص بين پديده ها ، اسامي ، اعداد و حروف بوده است ، چيزي كه كمي توجه به آن قانونمندي پيچيده اي را نمايان ميسازد.
در خصوص رياضي كه سالهاست ذهن پويا و خلاق و منحصر به فرد نوابغ بشري را در طول اعصار و قرون به خود مشغول داشته و توجه و جستجو در آن دائما سوالها و پرسشها و معماهاي بسياري را فراروي نوابغ قرار ميدهد كه آنها را به مبارزه براي شناخت روابط و قوانين فراميخواند و كشف هر رمزي و حل هر معمايي در اين زمينه خود طرح معمايي ديگر در پشت خود است كه مبارزه و كوششي دائم از افراد هوشمند بشري را ميطلبد.
در اين زمينه جدا از رياضي و روابط فوق بشري موجود در آن كه به نظر ميرسد روحي در آن جاري است ، حروف نيز كه پايه ارتباط انسانهاست در تركيب با رياضيات ، زمينه اي جديد از تفكر و توجه را در پيش روي انسان خلق كرده و قرار داده است .
انچه در اين تاپيك اميدواريم بتوانيم دنبال كنيم رابطه خاص اعداد و حروف بوده كه به ايجاد تركيبي خاص از قوانين و نيز بيان اطلاعات ميپردازد.
توجه به اين نكته نيز مفيد است كه خرافه پنداري و خرافه باوري در اين مقوله نيز همانند ساير مواردي كه نميتوان با ابزارهاي معمول در علوم تجربي به اندازه گيري و بررسي درست آن پرداخت ، وجود داشته و دامن زده شده است . ذكر مطالبي كه به نظر منطقي نيامده و دور از دهن به نظر ميرسد براي روشن شدن موضوع بوده و اميد است با همفكري و تقابل آرا بتوانيم برداشت و بينش درستي از اين امر كه در جامعه وجود داشته و مبناي سوء استفاده و فريبكاري و فريب عده اي را فراهم آورده است را ميسر كنيم .