شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :ghelgheli:
  Ghelgheli
  Ghelgheli
 • :kaffeetrinker_2:
  Kaffeetrinker 2
  Kaffeetrinker 2
 • :smilies (18):
  Smilies (18)
  Smilies (18)
 • :shake2:
  Shake2
  Shake2
 • :a16:
  A16
  A16
 • :97:
  97
  97
 • dsmiley
  dsmiley.gif
  dsmiley.gif
 • :626gdau:
  626gdau
  626gdau
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :funny:
  Funny
  Funny
 • :smilies (7):
  Smilies (7)
  Smilies (7)
 • :photosmile:
  Photosmile
  Photosmile
 • :a5:
  A5
  A5
 • :15_9_171:
  15 9 171
  15 9 171
 • dast2
  dast2.gif
  dast2.gif
 • :169:
  169
  169
 • hamine k hast::
  hamine k hast
  hamine k hast
 • :))
  laughing
  laughing
 • :connie_1:
  Connie 1
  Connie 1
 • :2mo5pow:
  2mo5pow
  2mo5pow
 • :leb:
  Leb
  Leb
 • usmiley
  usmiley.gif
  usmiley.gif
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :tissue:
  Tissue
  Tissue
 • :a26:
  A26
  A26
 • :127fs3780538:
  127fs3780538
  127fs3780538
 • :5735:
  5735
  5735
 • :2:
  2
  2
 • :Just_Cuz_13:
  Just Cuz 13
  Just Cuz 13
 • :smilies (17):
  Smilies (17)
  Smilies (17)
 • :SEVeyesC08_th:
  SEVeyesC08 Th
  SEVeyesC08 Th
 • :a15:
  A15
  A15
 • :91:
  91
  91
 • csmiley
  csmiley.gif
  csmiley.gif
 • :306:
  306
  306
 • :bonheur:
  Bonheur
  Bonheur
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :smilies (6):
  Smilies (6)
  Smilies (6)
 • :out:
  Out
  Out
 • :a4:
  A4
  A4
 • :12:
  12
  12
 • dast1
  dast1.gif
  dast1.gif
 • :165fs373950:
  165fs373950
  165fs373950
 • :bb5:
  Bb5
  Bb5
 • /:)
  raised eyebrow
  raised eyebrow
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :2lxe53l:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • :laugh22:
  Laugh22
  Laugh22
 • tsmiley
  tsmiley.gif
  tsmiley.gif
 • :snap:
  Snap
  Snap
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :a25:
  A25
  A25
 • :127fs1866968:
  127fs1866968
  127fs1866968
 • :5020:
  5020
  5020
 • :evilgrin:
  Evilgrin
  Evilgrin
 • :Just_Cuz_06:
  Just Cuz 06
  Just Cuz 06
 • :smilies (16):
  Smilies (16)
  Smilies (16)
 • :SEVeyesB08_th:
  SEVeyesB08 Th
  SEVeyesB08 Th
 • :a14:
  A14
  A14
 • :90:
  90
  90
 • bsmiley
  bsmiley.gif
  bsmiley.gif
 • :305:
  305
  305
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :smilies (5):
  Smilies (5)
  Smilies (5)
 • :oregonian_winesmile
  Oregonian Winesmiley
  Oregonian Winesmiley
 • :a3:
  A3
  A3
 • :10-:
  10
  10
 • birthday
  birthday.gif
  birthday.gif
 • :164:
  164
  164
 • :bb4:
  Bb4
  Bb4
 • :confused0078:
  Confused0078
  Confused0078
 • :razz:
  Razz
  Razz
 • :Laie_52:
  Laie 52
  Laie 52
 • ssmiley
  ssmiley.gif
  ssmiley.gif
 • :smilies:
  Smilies
  Smilies
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :a24:
  A24
  A24
 • :126fs4147532:
  126fs4147532
  126fs4147532
 • :3384:
  3384
  3384
 • :1:
  1
  1
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :smilies (15):
  Smilies (15)
  Smilies (15)
 • :SEVeyesB04_th:
  SEVeyesB04 Th
  SEVeyesB04 Th
 • :a13:
  A13
  A13
 • :89:
  89
  89
 • asmiley
  asmiley.gif
  asmiley.gif
 • :301:
  301
  301
 • :bg2:
  Bg2
  Bg2
 • :fly:
  Fly
  Fly
 • :smilies (4):
  Smilies (4)
  Smilies (4)
 • :onion071:
  Onion071
  Onion071
 • :a2:
  A2
  A2
 • :6:
  6
  6
 • :www_MyEmoticons_com
  Www MyEmoticons Com Fishing
  Www MyEmoticons Com Fishing
 • :160:
  160
  160
 • :bath:
  Bath
  Bath
 • B-)
  cool
  cool
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :question:
  Question
  Question
 • :Laie_28:
  Laie 28
  Laie 28
 • rsmiley
  rsmiley.gif
  rsmiley.gif
 • :smilies (28):
  Smilies (28)
  Smilies (28)
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :a23:
  A23
  A23
 • :123-:
  123
  123
 • ksmiley
  ksmiley.gif
  ksmiley.gif
 • :3120:
  3120
  3120
 • :04:
  04
  04
 • :icare:
  Icare
  Icare
 • :smilies (14):
  Smilies (14)
  Smilies (14)
 • :relaxed:
  Relaxed
  Relaxed
 • :a12:
  A12
  A12
 • :84:
  84
  84
 • ALWAYS-RAAZ1
  ALWAYS-RAAZ1.gif
  ALWAYS-RAAZ1.gif
 • :297:
  297
  297
 • :beaverhug:
  Beaverhug
  Beaverhug
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :dying:
  Dying
  Dying
 • :smilies (3):
  Smilies (3)
  Smilies (3)
 • :onion053:
  Onion053
  Onion053
 • :a1:
  A1
  A1
 • :5:
  5
  5
 • :worship:
  Worship
  Worship
 • :159:
  159
  159
 • :Bananezorro:
  Bananezorro
  Bananezorro
 • :4fvgdaq_th:
  4fvgdaq Th
  4fvgdaq Th
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :Laie_23:
  Laie 23
  Laie 23
 • qsmiley
  qsmiley.gif
  qsmiley.gif
 • :smilies (27):
  Smilies (27)
  Smilies (27)
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :a22:
  A22
  A22
 • :122fs329172:
  122fs329172
  122fs329172
 • jsmiley
  jsmiley.gif
  jsmiley.gif
 • :2029:
  2029
  2029
 • :">
  blushing
  blushing
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :smilies (13):
  Smilies (13)
  Smilies (13)
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :a11:
  A11
  A11
 • eikgroip
  group
  group
 • ura-b
  ura.gif
  ura.gif
 • :291:
  291
  291
 • :bd6:
  Bd6
  Bd6
 • :2i8d4ao:
  2i8d4ao
  2i8d4ao
 • :desertsmile:
  Desertsmile
  Desertsmile
 • :smilies (2):
  Smilies (2)
  Smilies (2)
 • :onion049:
  Onion049
  Onion049
 • :123:
  123
  123
 • :4u2ap3b:
  4u2ap3b
  4u2ap3b
 • :wind14:
  Wind14
  Wind14
 • :155fs44059:
  155fs44059
  155fs44059
 • :Bananeyessss:
  Bananeyessss
  Bananeyessss
 • :-O
  surprised
  surprised
 • :choked:
  Choked
  Choked
 • :nomood:
  Nomood
  Nomood
 • :Laie_15:
  Laie 15
  Laie 15
 • psmiley
  psmiley.gif
  psmiley.gif
 • :smilies (26):
  Smilies (26)
  Smilies (26)
 • :springsmile:
  Springsmile
  Springsmile
 • :a21:
  A21
  A21
 • :121:
  121
  121
 • ismiley
  ismiley.gif
  ismiley.gif
 • :2023:
  2023
  2023
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :smilies (12):
  Smilies (12)
  Smilies (12)
 • :q7:
  Q7
  Q7
 • :a10:
  A10
  A10
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • Laie_25
  Laie_25.gif
  Laie_25.gif
 • :288:
  288
  288
 • :bd4:
  Bd4
  Bd4
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :d2:
  D2
  D2
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :onion028:
  Onion028
  Onion028
 • zsmiley
  zsmiley.gif
  zsmiley.gif
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :vishenka_27:
  Vishenka 27
  Vishenka 27
 • :154fs232528:
  154fs232528
  154fs232528
 • :Banane21:
  Banane21
  Banane21
 • :-P
  tongue
  tongue
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :mad_:
  Mad -
  Mad -
 • :Laie_13:
  Laie 13
  Laie 13
 • osmiley
  osmiley.gif
  osmiley.gif
 • :smilies (25):
  Smilies (25)
  Smilies (25)
 • :snoozer_11:
  Snoozer 11
  Snoozer 11
 • :a20:
  A20
  A20
 • :119:
  119
  119
 • hsmiley
  hsmiley.gif
  hsmiley.gif
 • :2004:
  2004
  2004
 • :|
  straight face
  straight face
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :smilies (11):
  Smilies (11)
  Smilies (11)
 • :putertired:
  Putertired
  Putertired
 • :a9:
  A9
  A9
 • :42kmoig:
  42kmoig
  42kmoig
 • gitar
  gitar.gif
  gitar.gif
 • :237:
  237
  237
 • :bd3:
  Bd3
  Bd3
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • :minzdr:
  Minzdr
  Minzdr
 • ysmiley
  ysmiley.gif
  ysmiley.gif
 • :2qcmh45:
  2qcmh45
  2qcmh45
 • :Vishenka_09:
  Vishenka 09
  Vishenka 09
 • :144fs807820:
  144fs807820
  144fs807820
 • :banana_smiley_16:
  Banana Smiley 16
  Banana Smiley 16
 • :((
  crying
  crying
 • :2chw5mg:
  2chw5mg
  2chw5mg
 • :khosh:
  Khosh
  Khosh
 • nsmiley
  nsmiley.gif
  nsmiley.gif
 • :smilies (21):
  Smilies (21)
  Smilies (21)
 • :snoozer_08:
  Snoozer 08
  Snoozer 08
 • :a19:
  A19
  A19
 • :118:
  118
  118
 • gsmiley
  gsmiley.gif
  gsmiley.gif
 • :1304:
  1304
  1304
 • :(
  sad
  sad
 • :cheerleader3:
  Cheerleader3
  Cheerleader3
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :smilies (10):
  Smilies (10)
  Smilies (10)
 • rap-
  rap
  rap
 • :a8:
  A8
  A8
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • fiesta
  fiesta.gif
  fiesta.gif
 • :200:
  200
  200
 • :bc6:
  Bc6
  Bc6
 • :2lbkos0:
  2lbkos0
  2lbkos0
 • :Count_Sheep:
  Count Sheep
  Count Sheep
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :meatballs:
  Meatballs
  Meatballs
 • xsmiley
  xsmiley.gif
  xsmiley.gif
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :val:
  Val
  Val
 • :129fs3867689:
  129fs3867689
  129fs3867689
 • :au:
  Au
  Au
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :karate:
  Karate
  Karate
 • msmiley
  msmiley.gif
  msmiley.gif
 • :smilies (20):
  Smilies (20)
  Smilies (20)
 • :smilies (1):
  Smilies (1)
  Smilies (1)
 • :a18:
  A18
  A18
 • :112:
  112
  112
 • fsmiley
  fsmiley.gif
  fsmiley.gif
 • :999:
  999
  999
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • birthday1
  birthday1.gif
  birthday1.gif
 • :smilies (9):
  Smilies (9)
  Smilies (9)
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :a7:
  A7
  A7
 • :23emu:
  23emu
  23emu
 • dazzler
  dazzler.gif
  dazzler.gif
 • :188:
  188
  188
 • :bc3:
  Bc3
  Bc3
 • :biggestgrin:
  Biggestgrin
  Biggestgrin
 • :connie_mini_bump:
  Connie Mini Bump
  Connie Mini Bump
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • wsmiley
  wsmiley.gif
  wsmiley.gif
 • :there:
  There
  There
 • :vahidrk:
  Vahidrk
  Vahidrk
 • :129fs238648:
  129fs238648
  129fs238648
 • :aem45:
  Aem45
  Aem45
 • :-S
  worried
  worried
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :kap:
  Kap
  Kap
 • lsmiley
  lsmiley.gif
  lsmiley.gif
 • :smilies (19):
  Smilies (19)
  Smilies (19)
 • :shrk:
  Shrk
  Shrk
 • :a17:
  A17
  A17
 • :107:
  107
  107
 • esmiley
  esmiley.gif
  esmiley.gif
 • :899:
  899
  899
 • :budo:
  Budo
  Budo
 • :gen152:
  Gen152
  Gen152
 • :smilies (8):
  Smilies (8)
  Smilies (8)
 • :pic4ever_com_free_s
  Pic4ever Com Free Smiley
  Pic4ever Com Free Smiley
 • :a6:
  A6
  A6
 • :16-:
  16
  16
 • dast3
  dast3.gif
  dast3.gif
 • :178:
  178
  178
 • :bc1:
  Bc1
  Bc1
 • :4bhn7et:
  4bhn7et
  4bhn7et
 • :connie_38:
  Connie 38
  Connie 38
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :lillamu5-756439:
  Lillamu5 756439
  Lillamu5 756439
 • vsmiley
  vsmiley.gif
  vsmiley.gif
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :aem32:
  Aem32
  Aem32
 • >:)
  devil
  devil
 • :x
  love struck
  love struck
 • :-/
  confused
  confused
 • ;)
  winking
  winking
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • :)
  smiling
  smiling
 • :->
  smug
  smug