شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :155fs44059:
  155fs44059
  155fs44059
 • :Bananeyessss:
  Bananeyessss
  Bananeyessss
 • :-O
  surprised
  surprised
 • :desertsmile:
  Desertsmile
  Desertsmile
 • :smilies (2):
  Smilies (2)
  Smilies (2)
 • usmiley
  usmiley.gif
  usmiley.gif
 • :onion049:
  Onion049
  Onion049
 • :4u2ap3b:
  4u2ap3b
  4u2ap3b
 • :a26:
  A26
  A26
 • :wind14:
  Wind14
  Wind14
 • ismiley
  ismiley.gif
  ismiley.gif
 • :2023:
  2023
  2023
 • :choked:
  Choked
  Choked
 • :nomood:
  Nomood
  Nomood
 • :Laie_15:
  Laie 15
  Laie 15
 • :smilies (26):
  Smilies (26)
  Smilies (26)
 • :a15:
  A15
  A15
 • :springsmile:
  Springsmile
  Springsmile
 • :121:
  121
  121
 • Laie_25
  Laie_25.gif
  Laie_25.gif
 • :288:
  288
  288
 • :bd4:
  Bd4
  Bd4
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :smilies (12):
  Smilies (12)
  Smilies (12)
 • :a4:
  A4
  A4
 • :q7:
  Q7
  Q7
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :154fs232528:
  154fs232528
  154fs232528
 • :Banane21:
  Banane21
  Banane21
 • :-P
  tongue
  tongue
 • :d2:
  D2
  D2
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • tsmiley
  tsmiley.gif
  tsmiley.gif
 • :onion028:
  Onion028
  Onion028
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :a25:
  A25
  A25
 • :vishenka_27:
  Vishenka 27
  Vishenka 27
 • hsmiley
  hsmiley.gif
  hsmiley.gif
 • :2004:
  2004
  2004
 • :|
  straight face
  straight face
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :mad_:
  Mad -
  Mad -
 • :Laie_13:
  Laie 13
  Laie 13
 • :smilies (25):
  Smilies (25)
  Smilies (25)
 • :a14:
  A14
  A14
 • :snoozer_11:
  Snoozer 11
  Snoozer 11
 • :119:
  119
  119
 • gitar
  gitar.gif
  gitar.gif
 • :237:
  237
  237
 • :bd3:
  Bd3
  Bd3
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :smilies (11):
  Smilies (11)
  Smilies (11)
 • :a3:
  A3
  A3
 • :putertired:
  Putertired
  Putertired
 • :42kmoig:
  42kmoig
  42kmoig
 • :144fs807820:
  144fs807820
  144fs807820
 • :banana_smiley_16:
  Banana Smiley 16
  Banana Smiley 16
 • :((
  crying
  crying
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • ssmiley
  ssmiley.gif
  ssmiley.gif
 • :minzdr:
  Minzdr
  Minzdr
 • :2qcmh45:
  2qcmh45
  2qcmh45
 • :a24:
  A24
  A24
 • :Vishenka_09:
  Vishenka 09
  Vishenka 09
 • gsmiley
  gsmiley.gif
  gsmiley.gif
 • :1304:
  1304
  1304
 • :(
  sad
  sad
 • :cheerleader3:
  Cheerleader3
  Cheerleader3
 • :2chw5mg:
  2chw5mg
  2chw5mg
 • :khosh:
  Khosh
  Khosh
 • :smilies (21):
  Smilies (21)
  Smilies (21)
 • :a13:
  A13
  A13
 • :snoozer_08:
  Snoozer 08
  Snoozer 08
 • :118:
  118
  118
 • fiesta
  fiesta.gif
  fiesta.gif
 • :200:
  200
  200
 • :bc6:
  Bc6
  Bc6
 • :2lbkos0:
  2lbkos0
  2lbkos0
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :smilies (10):
  Smilies (10)
  Smilies (10)
 • :a2:
  A2
  A2
 • rap-
  rap
  rap
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :129fs3867689:
  129fs3867689
  129fs3867689
 • :au:
  Au
  Au
 • :Count_Sheep:
  Count Sheep
  Count Sheep
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • rsmiley
  rsmiley.gif
  rsmiley.gif
 • :meatballs:
  Meatballs
  Meatballs
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :a23:
  A23
  A23
 • :val:
  Val
  Val
 • fsmiley
  fsmiley.gif
  fsmiley.gif
 • :999:
  999
  999
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :karate:
  Karate
  Karate
 • :smilies (20):
  Smilies (20)
  Smilies (20)
 • :a12:
  A12
  A12
 • :smilies (1):
  Smilies (1)
  Smilies (1)
 • :112:
  112
  112
 • dazzler
  dazzler.gif
  dazzler.gif
 • :188:
  188
  188
 • :bc3:
  Bc3
  Bc3
 • :biggestgrin:
  Biggestgrin
  Biggestgrin
 • birthday1
  birthday1.gif
  birthday1.gif
 • :smilies (9):
  Smilies (9)
  Smilies (9)
 • :a1:
  A1
  A1
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :23emu:
  23emu
  23emu
 • :129fs238648:
  129fs238648
  129fs238648
 • :aem45:
  Aem45
  Aem45
 • :-S
  worried
  worried
 • :connie_mini_bump:
  Connie Mini Bump
  Connie Mini Bump
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • qsmiley
  qsmiley.gif
  qsmiley.gif
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :there:
  There
  There
 • :a22:
  A22
  A22
 • :vahidrk:
  Vahidrk
  Vahidrk
 • esmiley
  esmiley.gif
  esmiley.gif
 • :899:
  899
  899
 • :budo:
  Budo
  Budo
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :kap:
  Kap
  Kap
 • :smilies (19):
  Smilies (19)
  Smilies (19)
 • :a11:
  A11
  A11
 • :shrk:
  Shrk
  Shrk
 • :107:
  107
  107
 • dast3
  dast3.gif
  dast3.gif
 • :178:
  178
  178
 • :bc1:
  Bc1
  Bc1
 • :4bhn7et:
  4bhn7et
  4bhn7et
 • :gen152:
  Gen152
  Gen152
 • :smilies (8):
  Smilies (8)
  Smilies (8)
 • :123:
  123
  123
 • :pic4ever_com_free_s
  Pic4ever Com Free Smiley
  Pic4ever Com Free Smiley
 • :16-:
  16
  16
 • :aem32:
  Aem32
  Aem32
 • >:)
  devil
  devil
 • :connie_38:
  Connie 38
  Connie 38
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • psmiley
  psmiley.gif
  psmiley.gif
 • :lillamu5-756439:
  Lillamu5 756439
  Lillamu5 756439
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :a21:
  A21
  A21
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • dsmiley
  dsmiley.gif
  dsmiley.gif
 • :626gdau:
  626gdau
  626gdau
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :ghelgheli:
  Ghelgheli
  Ghelgheli
 • :kaffeetrinker_2:
  Kaffeetrinker 2
  Kaffeetrinker 2
 • :smilies (18):
  Smilies (18)
  Smilies (18)
 • :a10:
  A10
  A10
 • :shake2:
  Shake2
  Shake2
 • :97:
  97
  97
 • dast2
  dast2.gif
  dast2.gif
 • :169:
  169
  169
 • hamine k hast::
  hamine k hast
  hamine k hast
 • :))
  laughing
  laughing
 • :funny:
  Funny
  Funny
 • :smilies (7):
  Smilies (7)
  Smilies (7)
 • zsmiley
  zsmiley.gif
  zsmiley.gif
 • :photosmile:
  Photosmile
  Photosmile
 • :15_9_171:
  15 9 171
  15 9 171
 • :5735:
  5735
  5735
 • :connie_1:
  Connie 1
  Connie 1
 • :2mo5pow:
  2mo5pow
  2mo5pow
 • osmiley
  osmiley.gif
  osmiley.gif
 • :leb:
  Leb
  Leb
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :a20:
  A20
  A20
 • :tissue:
  Tissue
  Tissue
 • :127fs3780538:
  127fs3780538
  127fs3780538
 • csmiley
  csmiley.gif
  csmiley.gif
 • :306:
  306
  306
 • :bonheur:
  Bonheur
  Bonheur
 • :2:
  2
  2
 • :Just_Cuz_13:
  Just Cuz 13
  Just Cuz 13
 • :smilies (17):
  Smilies (17)
  Smilies (17)
 • :a9:
  A9
  A9
 • :SEVeyesC08_th:
  SEVeyesC08 Th
  SEVeyesC08 Th
 • :91:
  91
  91
 • dast1
  dast1.gif
  dast1.gif
 • :165fs373950:
  165fs373950
  165fs373950
 • :bb5:
  Bb5
  Bb5
 • /:)
  raised eyebrow
  raised eyebrow
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :smilies (6):
  Smilies (6)
  Smilies (6)
 • ysmiley
  ysmiley.gif
  ysmiley.gif
 • :out:
  Out
  Out
 • :12:
  12
  12
 • :5020:
  5020
  5020
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :2lxe53l:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • nsmiley
  nsmiley.gif
  nsmiley.gif
 • :laugh22:
  Laugh22
  Laugh22
 • :snap:
  Snap
  Snap
 • :a19:
  A19
  A19
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :127fs1866968:
  127fs1866968
  127fs1866968
 • bsmiley
  bsmiley.gif
  bsmiley.gif
 • :305:
  305
  305
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :evilgrin:
  Evilgrin
  Evilgrin
 • :Just_Cuz_06:
  Just Cuz 06
  Just Cuz 06
 • :smilies (16):
  Smilies (16)
  Smilies (16)
 • :a8:
  A8
  A8
 • :SEVeyesB08_th:
  SEVeyesB08 Th
  SEVeyesB08 Th
 • :90:
  90
  90
 • birthday
  birthday.gif
  birthday.gif
 • :164:
  164
  164
 • :bb4:
  Bb4
  Bb4
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :smilies (5):
  Smilies (5)
  Smilies (5)
 • xsmiley
  xsmiley.gif
  xsmiley.gif
 • :oregonian_winesmile
  Oregonian Winesmiley
  Oregonian Winesmiley
 • :10-:
  10
  10
 • :3384:
  3384
  3384
 • :confused0078:
  Confused0078
  Confused0078
 • :razz:
  Razz
  Razz
 • msmiley
  msmiley.gif
  msmiley.gif
 • :Laie_52:
  Laie 52
  Laie 52
 • :smilies:
  Smilies
  Smilies
 • :a18:
  A18
  A18
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :126fs4147532:
  126fs4147532
  126fs4147532
 • asmiley
  asmiley.gif
  asmiley.gif
 • :301:
  301
  301
 • :bg2:
  Bg2
  Bg2
 • :1:
  1
  1
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :smilies (15):
  Smilies (15)
  Smilies (15)
 • :a7:
  A7
  A7
 • :SEVeyesB04_th:
  SEVeyesB04 Th
  SEVeyesB04 Th
 • :89:
  89
  89
 • :www_MyEmoticons_com
  Www MyEmoticons Com Fishing
  Www MyEmoticons Com Fishing
 • :160:
  160
  160
 • :bath:
  Bath
  Bath
 • B-)
  cool
  cool
 • :fly:
  Fly
  Fly
 • :smilies (4):
  Smilies (4)
  Smilies (4)
 • wsmiley
  wsmiley.gif
  wsmiley.gif
 • :onion071:
  Onion071
  Onion071
 • :6:
  6
  6
 • ksmiley
  ksmiley.gif
  ksmiley.gif
 • :3120:
  3120
  3120
 • :04:
  04
  04
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :question:
  Question
  Question
 • lsmiley
  lsmiley.gif
  lsmiley.gif
 • :Laie_28:
  Laie 28
  Laie 28
 • :smilies (28):
  Smilies (28)
  Smilies (28)
 • :a17:
  A17
  A17
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :123-:
  123
  123
 • ALWAYS-RAAZ1
  ALWAYS-RAAZ1.gif
  ALWAYS-RAAZ1.gif
 • :297:
  297
  297
 • :beaverhug:
  Beaverhug
  Beaverhug
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :icare:
  Icare
  Icare
 • :smilies (14):
  Smilies (14)
  Smilies (14)
 • :a6:
  A6
  A6
 • :relaxed:
  Relaxed
  Relaxed
 • :84:
  84
  84
 • :159:
  159
  159
 • :Bananezorro:
  Bananezorro
  Bananezorro
 • :4fvgdaq_th:
  4fvgdaq Th
  4fvgdaq Th
 • :dying:
  Dying
  Dying
 • :smilies (3):
  Smilies (3)
  Smilies (3)
 • vsmiley
  vsmiley.gif
  vsmiley.gif
 • :onion053:
  Onion053
  Onion053
 • :5:
  5
  5
 • :worship:
  Worship
  Worship
 • jsmiley
  jsmiley.gif
  jsmiley.gif
 • :2029:
  2029
  2029
 • :">
  blushing
  blushing
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :Laie_23:
  Laie 23
  Laie 23
 • :smilies (27):
  Smilies (27)
  Smilies (27)
 • :a16:
  A16
  A16
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :122fs329172:
  122fs329172
  122fs329172
 • ura-b
  ura.gif
  ura.gif
 • :291:
  291
  291
 • :bd6:
  Bd6
  Bd6
 • :2i8d4ao:
  2i8d4ao
  2i8d4ao
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :smilies (13):
  Smilies (13)
  Smilies (13)
 • :a5:
  A5
  A5
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • eikgroip
  group
  group
 • :)
  smiling
  smiling
 • :->
  smug
  smug
 • :x
  love struck
  love struck
 • :-/
  confused
  confused
 • ;)
  winking
  winking
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes